ECOtrend » Projekty » Realizované projekty

Realizované projekty

Mapování podmínek pro efektivní, bezpečné a environmentálně příznivé využití čistírenských kalů

Cílem projektu je zmapování podmínek pro využití čistírenských kalů. Zejména se jedná o objemy produkovaných kalů na jednotlivých čistírnách odpadních vod (ČOV), technologie jejich zpracování (stabilizace) na...

více
 

Hodnocení ekonomických dopadů v rámci systému Regional Sources Assessment

Záměr navazuje na řešení projektu Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources spolufinancovaného z programu LIFE+ a zaměřeného na vznik interaktivní mapy obnovitelných zdrojů. Tímto...

více
 

MFC4Sludge

Výzkumný projekt MFC4Sludge (Microbial fuel cell technologies for combined wastewater sludge treatment and energy production) je zaměřen na vývoj vysoce inovativního řešení spočívajícího v navázání tzv. mikrobiálních...

více
 

Výzkum a sledování nebezpečných složek v komunálním odpadu

Hlavním cílem projektu je zmapovat materiálové toky komunálních odpadů kategorie nebezpečný odpad v podmínkách ČR, udělat prognózu budoucích trendů v oblasti vzniku těchto odpadů a nakládání s nimi, identifikovat možné...

více
 

Posouzení efektivnosti vyšších úrovní třídění odpadu

Projekt se zabýval posouzením různých systémů třídění odpadu z hlediska jejich efektivity, tedy výtěžnosti a ekonomické náročnosti.

více
 

Občan jako základní prvek zpětného odběru EEZ

Hlavním záměrem projektu je zvýšení procenta využívání zpětného odběru občany. Jako základní prostředek k tomuto cíli byly vybrány informační aktivity zvyšující kladný přístup občanů k otázkám životního prostředí a...

více
 

LCA plus

Cílem inovačního projektu LCA plus je zásadní zjednodušení procesu LCA a následné certifikace EPD, stejně jako zjednodušení výstupů a velmi výrazné snížení náročnosti posuzování vzniklých dokumentů ze strany manažerů...

více
 

Interaktivní mapa obnovitelných zdrojů pro regionální udržitelné plánování v energetice

Cílem projektu je vypracovat, zavést do praxe, otestovat, vyhodnotit a rozšířit v rámci veřejné správy i podnikatelské sféry novou komplexní metodu urbanistického managementu a územního plánování pro navrhování a...

více
 

Využití systému RSA v procesu územního a strategického plánování regionů a municipalit

Hlavním naplněným specifickým cílem je vypracovat a zavést nové postupy a metody pro analýzu a vyhodnocení sociálních, ekonomických problémů (přírodní zdroje, OZE, infrastruktura) a jejich dopadů na udržitelný rozvoj...

více
 
 
 

CNG plus