ECOtrend » Projekty

Projekty

Taxonomie - klasifikační systém hodnocení udržitelnosti zemědělství

Cı́lem projektu je přı́prava vhodného prostředı́ pro zavedenı́ chystaných požadavků EU na hodnocenı́ udržitelnosti hospodařenı́ v resortu zemědělstvı́ a lesnictvı́, resp. vytvořenı́ klasifikačnı́ho systému...

více
 

Klima a krajina: Water - Energy Nexus

Účelem projektu je využití obnovitelné energetiky v lokálních a regionálních řešeních pro nakládání s vodami a udržením vody v krajině s důrazem na efektivitu vzhledem k přírodním a technickým podmínkám v místě....

více
 

Mapování podmínek pro efektivní, bezpečné a environmentálně příznivé využití čistírenských kalů

Cílem projektu je zmapování podmínek pro využití čistírenských kalů. Zejména se jedná o objemy produkovaných kalů na jednotlivých čistírnách odpadních vod (ČOV), technologie jejich zpracování (stabilizace) na...

více
 

Hodnocení ekonomických dopadů v rámci systému Regional Sources Assessment

Záměr navazuje na řešení projektu Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources spolufinancovaného z programu LIFE+ a zaměřeného na vznik interaktivní mapy obnovitelných zdrojů. Tímto...

více
 

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie bez veřejné podpory

Hlavním cílem programu je posílení výzkumných aktivit v oblasti aplikovaných společenských věd a uplatnění výsledků těchto aktivit pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky, zvýšení kvality života jejich obyvatel...

více
 

MFC4Sludge

Výzkumný projekt MFC4Sludge (Microbial fuel cell technologies for combined wastewater sludge treatment and energy production) je zaměřen na vývoj vysoce inovativního řešení spočívajícího v navázání tzv. mikrobiálních...

více
 

Výzkum a sledování nebezpečných složek v komunálním odpadu

Hlavním cílem projektu je zmapovat materiálové toky komunálních odpadů kategorie nebezpečný odpad v podmínkách ČR, udělat prognózu budoucích trendů v oblasti vzniku těchto odpadů a nakládání s nimi, identifikovat možné...

více
 

Optimalizace použití digestátu na zemědělskou půdu

Řešením projektu a zavedením jeho výsledků do praxe budou získány nové poznatky v oblasti tvorby životního prostředí týkající se aktuální problematiky využití výstupní suroviny ze zemědělských bioplynových stanic -...

více
 

Technologická jednotka pro omezenou lokální výrobu biometanu

Cílem projektu je získání funkčního vzorku a následně užitného vzoru malého zařízení, které je schopno efektivně čistit bioplyn jako palivo pro pohon zemědělské, manipulační a dopravní techniky.

více
 

LCA plus

Cílem inovačního projektu LCA plus je zásadní zjednodušení procesu LCA a následné certifikace EPD, stejně jako zjednodušení výstupů a velmi výrazné snížení náročnosti posuzování vzniklých dokumentů ze strany manažerů...

více
 
 
 

CNG plus