ECOtrend » Projekty » Hodnocení ekonomických dopadů v rámci systému Regi

Hodnocení ekonomických dopadů v rámci systému Regional Sources Assessment

Záměr navazuje na řešení projektu Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources spolufinancovaného z programu LIFE+ a zaměřeného na vznik interaktivní mapy obnovitelných zdrojů. Tímto projektem bude projekt LIFE+ doplněn o ekonomické parametry řešení obnovitelné energetiky v regionech. Zároveň tento projekt navazuje na řešení projektu TAČR - OMEGA (první výzva) - Využití systému RSA v procesu územního a strategického plánování regionů a municipalit, který je řešen stejným řešitelským týmem a je nástavbou projektu LIFE+.

Výstupy projektu poskytnou podkladové informace pro koncepci územních plánů obcí, zásad územního rozvoje na úrovni krajů i politiky územního rozvoje realizované na úrovni státu, neboť využití obnovitelných zdrojů energie vytváří silný tlak na využití území. Ve vztahu k udržitelnému rozvoji území působí investice do obnovitelných zdrojů energie jak pozitivně (omezuje tak na změny v území dané snížením potřeb neobnovitelných zdrojů energie), tak negativně (vytváří tak na využití dosud neurbanizovaných ploch). 

Další informace o projektu:

  • Úplný název projektu: "Hodnocení ekonomických dopadů v rámci systému Regional Sources Assessment"
  • Číslo projektu: TD020216
  • Program: Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje „OMEGA“ 
  • Příjemce projektu: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • Spolupříjemce projektu: ECO trend Research centre s.r.o.
  • Celkové náklady projektu: 2 350 tis. Kč
  • Doba řešení projektu: 01/2014 - 12/2015

Projekt "Využití systému RSA v procesu územního a strategického plánování regionů a municipalit" byl podpořen programem OMEGA v rámci Technologické agentury ČR.

Výstupy:

           

 

 

CNG plus