ECOtrend » Projekty » Mapování podmínek pro efektivní, bezpečné a enviro

Mapování podmínek pro efektivní, bezpečné a environmentálně příznivé využití čistírenských kalů

Cílem projektu je zmapování podmínek pro využití čistírenských kalů. Zejména se jedná o objemy produkovaných kalů na jednotlivých čistírnách odpadních vod (ČOV), technologie jejich zpracování (stabilizace) na jednotlivých ČOV a vhodné plochy pro aplikaci stabilizovaných kalů (při vyloučení rizik ekologických, zdravotních a ochraně půdy).

Výstupem budou specializované mapy těchto podmínek na základě předem stanovených metodických předpokladů.
Účelem projektu je pak podpořit nejpozději od roku 2018 kvalifikované rozhodování jak provozovatelů ČOV, tak zemědělských subjektů a orgánů veřejné správy při odpovědném nakládání s čistírenskými kaly a jejich nejlepším možném využití.

Další informace o projektu:

  • Úplný název projektu: "Mapování podmínek pro efektivní, bezpečné a environmentálně příznivé využití čistírenských kalů"
  • Číslo projektu: TD03000135
  • Program: Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje „OMEGA“
  • Příjemce projektu: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
  • Spolupříjemce projektu: ECO trend Research Centre s.r.o.
  • Celkové náklady projektu: 2 397 tis. Kč
  • Doba řešení projektu: 01/2016 - 12/2017

Projekt "Mapování podmínek pro efektivní, bezpečné a environmentálně příznivé využití čistírenských kalů" byl podpořen programem OMEGA v rámci Technologické agentury ČR

Výstupy projektu:

 

           

 

 

CNG plus