ECOtrend » Projekty » Taxonomie - klasifikační systém hodnocení udržitel

Taxonomie - klasifikační systém hodnocení udržitelnosti zemědělství

Cı́lem projektu je přı́prava vhodného prostředı́ pro zavedenı́ chystaných požadavků EU na hodnocenı́ udržitelnosti hospodařenı́ v resortu zemědělstvı́ a lesnictvı́, resp. vytvořenı́ klasifikačnı́ho systému tohoto hodnocenı́, tzv. Taxonomie, a to jak pro cı́lové podniky, které budou mı́t povinnosti či záměr hodnocenı́ provádět a zveřejňovat, tak pro finančnı́ instituce a investory.

Součástı́ projektu, který na základě analýzy vhodných datových podkladů (IS RESTEP, dalšı́ veřejné i neveřejné zdroje), přı́stupů typu Life Cycle Assessment, uhlı́ková stopa, vodnı́ stopa apod. a evropských i národnı́ch požadavků připravı́ metodiku a sadu softwarových nástrojů pro podniky a finančnı́ sféru, bude také komplexnı́ a prů běžně projednávaný podklad pro rozhodovánı́ Ministerstva zemědělstvı́ k nastavenı́ celého systému.

  • Doba realizace projektu: 01/2022 – 12/2025
  • Hlavní příjemce: Česká zemědělská univerzita v Praze
  • Další účastníci: ECO trend s.r.o., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,v. v. i., 
  • Hlavní řešitel: Ing. Mgr. Lukáš Pacek Ph.D.
  • Poskytovatel dotace: Ministerstvo zemědělství ČR

 

 

CNG plus