ECOtrend » Novinky » Nové možnosti veřejných zakázek v oblasti ŽP

Nové možnosti veřejných zakázek v oblasti ŽP

7520_1280x800

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek umožňuje mnohem více využívat parametry z oblasti životního prostředí i při kvalifikaci uchazečů a hodnocení nabídek. Zajímavé je především posuzování životního cyklu, kde je základem metoda LCA, resp. certifikace výstupů LCA formou Environmentálního prohlášení o produktu (EPD). Ale jsou zde i další možnosti jako sledování konkrétních dopadů na životní prostředí (například na ovzduší, vodní zdroje, míra produkce odpadů atd.) či vyloučení nabídky v případě, že by mohlo dojít k porušení předpisů upravujících životní prostředí.

Zákon dává šanci veřejné správě nakupovat kvalitnější a šetrnější výrobky a služby. Nastavení a hodnocení kritérií tohoto typu však není jednoduché (viz ukázky textů zákona níže). Proto nabízíme svou pomoc a služby v tomto oboru. A to nejen pro veřejnou správu a organizátory veřejných zakázek, ale také pro uchazeče, kteří musí být na nová hodnotící kritéria připraveni.

V případě zájmu kontaktujte Ing. Luboše Nobilise, e-mail nobilis@ecotrend.cz, tel. 724 114 153

V zákoně je uvedeno např.:

Pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení nebo hodnocení nabídek zadavatel stanoví kritéria, která vyjadřují objektivní a ověřitelné skutečnosti související s

a) předmětem veřejné zakázky, včetně vlivu předmětu veřejné zakázky na životní prostředí nebo sociálních důsledků vyplývajících z předmětu veřejné zakázky,

nebo

b) kvalifikací dodavatele.

Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost, pokud prokáže, že

a) plnění nabízené dodavatelem by vedlo k nedodržování povinností vyplývajících z předpisů práva životního prostředí, sociálních nebo pracovněprávních předpisů nebo kolektivních smluv vztahujících se k předmětu

plnění veřejné zakázky, ...

Zadavatel nemusí uplatnit důvod pro vyloučení účastníka zadávacího řízení, i když nesplnil podmínky základní způsobilosti, pokud

a) by vyloučení účastníka znemožnilo zadání veřejné zakázky v tomto zadávacím řízení a

b) naléhavý veřejný zájem, zejména veřejné zdraví nebo ochrana životního prostředí, vyžaduje plnění veřejné zakázky.

Technické podmínky mohou zahrnovat rovněž charakteristiky z hlediska vlivu na životní prostředí.

Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality včetně poměru nákladů životního cyklu a kvality.

Zadavatel může ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit také podle nejnižší nabídkové ceny nebo nejnižších nákladů životního cyklu.

Náklady životního cyklu musí zahrnovat nabídkovou cenu a mohou zahrnovat

a) náklady zadavatele nebo jiných uživatelů v průběhu životního cyklu předmětu veřejné zakázky, kterými mohou být zejména

1. ostatní pořizovací náklady,

2. náklady související s užíváním předmětu veřejné zakázky,

3. náklady na údržbu, nebo

4. náklady spojené s koncem životnosti, nebo

b) náklady způsobené dopady na životní prostředí, které jsou spojeny s předmětem plnění veřejné zakázky kdykoli v průběhu jeho životního cyklu, a to v případě, že lze vyčíslit jejich peněžní hodnotu; mohou jimi být zejména náklady na emise skleníkových plynů nebo jiných znečišťujících látek nebo jiné náklady na zmírnění změny klimatu.

V případě, že do hodnocení nabídek jsou zahrnuty náklady životního cyklu, uvede zadavatel v zadávací dokumentaci údaje, které mají účastníci zadávacího řízení poskytnout, a metodu, kterou zadavatel použije ke stanovení nákladů životního cyklu podle těchto údajů.

 

CNG plus