ECOtrend » Výzkum a vývoj - projekty » Obce v kruhu cirkulární ekonomiky

Obce v kruhu cirkulární ekonomiky

Prioritním cílem projektu je definovat a ověřit kroky k přechodu obcí na cirkulární ekonomiku (oběhové hospodářství), a to v různých skupinách dle počtu obyvatel a dalších specifických aspektů.

Hlavním výsledkem projektu bude metodika a interaktivní webová aplikace pro zástupce obcí a měst, která pomůže s řešením konkrétních a běžných problémů v principu oběhového hospodářství – v oblasti nakupování produktů a služeb, nakládání s odpady, dopravy, údržby zeleně atd. Aplikace uživatele metodicky provede realizací dlouhodobých konsenzů v obcích, principy oceněním jednotlivých způsobů řešení a zapracováním potřeb do veřejných zakázek, resp. dodavatelského řešení. Součástí aplikace bude sociální síť přístupná online, která podpoří principy CE. Aplikace bude uživatelům plně přístupná po skončení projektu a následně bude spravována aplikačním garantem.
Oběhové hospodářství (circular economy, CE) je přirozený systém fungování přírodních a donedávna i antropogenních systémů, na rozdíl od aktuálního, lineárního způsobu hospodaření. CE představuje nejnovější politiku EU zaměřenou na účinnější využívání přírodních zdrojů na základě co nejdelšího uchování přidané hodnoty produktů v ekonomickém systému při současném snižování objemu odpadu a negativních dopadů na životní i sociální prostředí.
Projekt vznikl na základě definovaných potřeb obcí, propojí problematiku CE s běžnou praxí obcí a tvorbou dlouhodobých strategií na jejich úrovni. Zlepší podmínky pro obce dostupností nejnovějších informací a metodik k zavádění CE, včetně aplikace v rámci veřejných zakázek, a tvorbě dlouhodobého konsenzu v rámci obce.

Další informace o projektu:

  • Úplný název projektu: "Obce v kruhu cirkulární ekonomiky"
  • Číslo projektu: TL01000217
  • Program: Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA
  • Příjemce projektu: ECO trend Research centre s.r.o.
  • Spolupříjemce projektu: VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE - Fakulta mezinárodních vztahů
  • Celkové náklady projektu: 6 359 tis. Kč
  • Doba řešení projektu: 01/2018 - 12/2020
  • Projekt " Obce v kruhu cirkulární ekonomiky " byl podpořen programem ÉTA v rámci Technologické agentury ČR.

Výstupy projektu:

 

 

CNG plus