ECOtrend » CSRD / EPD » Certifikace – LCA, EPD, ekoznačení

Certifikace – LCA, EPD, ekoznačení

Nabízíme zpracování studií posuzování životního cyklu (LCA) pro produkty a služby, přizpůsobené vašim specifickým potřebám. Tyto studie mohou sloužit k vytvoření environmentálního prohlášení o produktu (EPD), zajištění ekologického značení, hodnocení environmentálního profilu produktu, komparativní analýze, zlepšení systému environmentálního managementu dle ISO 14001, nebo podpoře společenské odpovědnosti firem (CSR). Naše laboratoř využívá nejnovější software SimaPro 8 s databázemi EcoInvent a charakterizačními faktory. S problematikou LCA a EPD máme zkušenosti od roku 2006 a nabízíme i inovativní green marketingové strategie a efektivní postupy zpracování pro snížení nákladů a času.

Posuzování životního cyklu - Life Cycle Assessment (LCA)

Nabízíme zpracování studie LCA na produkty – výrobky i služby. Zpracování LCA přizpůsobíme účelu, pro který jej chcete využít a jímž může být např.:

 • Následné zpracování Environmentálního prohlášení produktu (Environmental Product Declaration – EPD), které vám rovněž rádi zajistíme
 • Následné zpracování jiného typu environmentálního značení – Ekologicky šetrný výrobek, nebo vlastní environmentální tvrzení, založené na výsledcích LCA
 • Hodnocení environmentálního profilu produktu, včetně uhlíkové (carbon footprint) a vodní stopy (water footprint)
 • Komparativní analýza reálných i modelových produktů (ve fázi návrhu nebo vývoje), jejímž výstupem je kvantifikované a podložené hodnocení vlivu na životní prostředí, které je důsledkem změn ve složení, výrobě nebo funkcích (environmentální modelování produktů)
 • Zpracování LCA pro účely zlepšování systému environmentálního managementu (EMS) dle ISO 14001 – vazba na cíle a programy jejich plnění, monitoring, hodnocení a řízení procesů a environmentálních aspektů
 • Zajistíme vazbu na Společenskou odpovědnost firem (Corporate Social Responsibility - CSR)

Speciální nabídka LCA plus

Můžeme nabídnout zpracování LCA a EPD s následujícími benefity:

 • Efektivnější postup zpracování – možnost snížení časové i finanční náročnosti zpracování
 • Vyšší zapojení zástupce společnosti do problematiky LCA a EPD – vyšší povědomí o marketingovém i technickém potenciálu LCA a EPD
 • Výsledky LCA a EPD vám budou kromě standardní formy studie LCA a Environmentálního prohlášení předány i ve formě přehledných štítků, které jsou vhodné pro prezentaci managementu, zákazníkům i veřejnosti
 • Green Marketing – inovativní postupy při získávání a udržení náročných zákazníků

Reference

Problematikou LCA a EPD se zabýváme od roku 2006. Od této doby jsme zpracovali několik desítek LCA (v chemickém, stavebním nebo plastikářském průmyslu, včetně služeb), a to buď pro následná EPD, nebo pro účely projektů vědy a výzkumu (např. při porovnání vlivu energetických technologií na životní prostředí nebo v oblasti odpadového hospodářství).
Naše laboratoř je vybavena poslední verzí nizozemského SW SImaPro 8 v nejvyšší verzi (developer), včetně všech souvisejících databází (zejména EcoInvent) a nejvýznamnějších sad charakterizačních faktorů.

Ekoznačení (Ecolabelling)

Environmentální prohlášení o produktu (EPD – Environmental Product Declaration)

Nabízíme vám zpracování EPD pro vaše produkty, produktové řady a služby, a to včetně předchozího nezbytného zpracování Posouzení životního cyklu produktu (LCA). V této souvislosti můžeme zajistit:

 • Zpracování EPD pro jednotlivé produkty a služby
 • Zpracování EPD pro produktové řady, včetně analýzy citlivosti pro ověření možnosti seskupení produktů
 • Spolupráci při ověřování a registraci EPD, včetně administrativních kroků (vyplnění žádosti apod.)
 • Spolupráci při jednání s ověřovatelem (akreditovaným orgánem) – dlouhodobě úspěšně spolupracujeme s aktuálně jediným akreditovaným ověřovatelem EPD – Výzkumný ústav pozemních staveb, certifikační společnost s.r.o.
 • EPD v oblasti stavebnictví je zohledňováno v rámci komplexního hodnocení budov - SBToolCZ, BREEAM nebo LEED. Pomůžeme vám s jeho uplatněním

Ekologicky šetrný výrobek

Pomůžeme vám se zajištěním procesu, vedoucího k získání značky Ekologicky šetrný výrobek

Vlastní environmentální tvrzení

Pomůžeme vám analyzovat váš produkt a nalézt jeho environmentální přednosti, případně navrhneme postupy k jejich zlepšení a způsoby jejich efektivní marketingové deklarace.

Více informací zde.

 

 

CNG plus